top of page

 הנתונים המופיעים פה הינם נתוני אמת

תוצאות ראשוניות 

אמרו על החברה 

בקטגוריית ''חברה תומכת משפחה''

האם התייחסו בחברה בצורה הוגנת להריון שלך?

ניהלתי שיחה עם אחד המעסיקים והוא ציין שאולי נשים בהריון לא צריכות לעבוד ומדובר בנטל על המעסיקים

אמרו על החברה בקטגוריית

"קידום נשים"

מה יש לך להגיד לגבי קידום נשים בארגון?

החברה היא גברית ובעמדות מפתח הרוב הם מנהלים גברים, לא מכירה תוכניות לקידום נשים לעמדות מפתח בארגון

אמרו על החברה בקטגוריית

גמישות

האם המנהל הישיר שלך מקבל את זה שאת מעוניינת בשעות עבודה גמישות?

לא, חשוב לו יותר כמה שעות אני עובדת ולא מה התפוקה שלי

קטגורית קידום מקצועי לנשים - ביחס לחברות מתחרות

קטגורית איזון חיים עבודה - ביחס לחברות מתחרות

קטגורית נשים בעמדות ניהול - ביחס לחברות מתחרות

קצת נתונים שעניתן מסקר "ראיונות עבודה" 

bottom of page